Våra tjänster

Våra tjänster

Vi utför tjänster inom fastighet, mark och VA, allmän högtrycksspolning och slamsugning, TV-inspektion, relining och torrsug. Vi utför även ADR transporter och vi har servicetekniker som utför inspektion av olje- och fettavskiljare samt dricksvattenbrunnar. Vi arbetar med brunnar och ledningar i olika dimensioner. Vi strävar efter att vara helhetsentreprenör gällande VA-teknik och närliggande tjänster. Vi arbetar både för privatkunder och företag.

Högtrycksspolning & slamsugning

Vi utför olika typer av slamsugning. Våra fordon har olika storlekar och funktioner för att kunna utföra olika typer av tjänster. Slamsugning av olika material till exempel vatten och gatubrunnslam.

Med dessa fordon finns även möjlighet till fräsning av olika typer av ledningar vid till exempel rötter, betong, flytspackel eller fett.

Vi har även recyclerfordon som sparar tid, vatten och bränsle. Fordonet återvinner eget spolvatten och eventuellt spillvatten som redan rinner i ledningen.

Våra fordon finns även utrustade för ADR transport.

Fastighet

Stopp i avloppet eller sväljer det dåligt? Vi utför tjänster av avloppsrensning både vid akuta situationer och i förebyggande syfte. Avloppsledningarna spolas med hetvatten för att på bästa sätt kunna avlägsna fett och avlagringar i ledningarna.

Vi utför tjänster för privatpersoner, bostadsrätter och fastighetsbolag.

Efter en avloppsspolning kan vi ta det vidare till en tv-inspektion för att konstatera eventuella fel och hjälpa dig med en åtgärdsplan.

Tv inspektion

Vi utför tv-inspektioner av avloppsledningar och dagvattenledningar m.m. Via TV-inspektion observeras ledningarnas funktion, skick och läge genom sondning. Vi utför även rörinspektioner med helt ny teknik, 3D GEO. Vilket ger en 3D vy över ledningssystem och möjlighet att föra in informationen i CAD-program. Detta är möjligt inne i fastigheter samt i markförlagda ledningar. Vi utför kartering av ledningssystem där obefintliga eller gamla ledningsritningar behöver uppdateras eller skapas.

Torrsugning

Torrsugen kan både suga och blåsa olika material i trånga och svåråtkomliga utrymmen.

Den lämpar sig bra till krypgrunder, VA-schakt/schakt, vindar osv.
Material som går att suga är bland annat jord, lera, vatten, sågspån, isolering, sand, blästersand och makadam mm. Material som går att återblåsa är bland annat makadam.

Våra torrsugar finns även utrustade för ADR transport.

ADR transport

Vi är godkända och certifierade för ADR transporter – transport av farligt gods och avfall. Farligt gods är ett samlingsbegrepp på en rad olika ämnen som kan ha påverkan på människor eller miljö om de inte hanteras på rätt sätt. Våra medarbetare har godkänd ADR utbildning och innebär att vi har kunskapen och medvetenheten om eventuella risker och hur man undviker dessa.

Relining

Relining innebär att skadade eller gamla självfallsledningar repareras. Vi arbetar med olika metoder inom relining. Hör av er till oss för att få skräddarsydda lösningar för just er, metoden baseras på ledningarnas egenskaper och skick.

 Övriga tjänster

Tömning, underhåll samt besiktning av oljeavskiljare ska tillhandahållas av erfaren personal med rätt kunskap. Vi har utfört otaliga arbeten gällande inspektioner och arbeten med oljeskiljare. Genom att regelbundet tömma och kontrollera din oljeavskiljare kan du förhindra onödiga stopp redan innan problem uppstår. Tömningar, 1-årskontroller och 5-årsbesiktningar ska rapporteras in till Kretslopp och vatten och det kan vi självklart ta hand om åt dig. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi utför omfattande brunnsrenoveringar beroende på behov och utgångsläge. Omvallning, gjutning, torrläggning och återställer brunnen till nyskick för många år av fortsatt bruk.

Ibland är olyckan framme och det finns ett behov av sanering över tid för att förhindra spridning och ytterligare påverkan av fukt och vatten. En katastrofpump är ett bra sätt att pumpa bort vatten under en längre period.

Kontakta oss och se vad vi kan göra för dig

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

Telefon:


031-40 99 91