Våra tjänster

Våra tjänster

Hällesåker slamsugning utför torrsugning, avloppsspolning, fräsning som främsta sysselsättning men åtar oss även andra uppdrag som ADR-transporter, tv-inspektioner och inspektion/tömning av oljeskiljare. Vi strävar efter att vara din helhetsentreprenör gällande avloppsteknik och närliggande tjänster! Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med i sektionerna under.

Slamsugning

Vi är utrustade och godkända för tömning och slamsugning av samtliga typer av brunnar och tankar. Vi slamsuger bl.a. dag- och spillvattenbrunnar, fettavskiljare, reningsverk med mera! Vi är redo för att hjälpa dig med dina slamsugningsbehov oavsett omfattning

Avloppsrensning

Stopp i avloppet eller sväljer det dåligt? Vi tillhandahåller en rad olika tjänster gällande avloppsrensning både vid akuta situationer och i förebyggande syfte. Vi utför självklart fräsning och rotskärning vid behov. Efter en avloppsspolning kan vi ta det vidare till en tv-inspektion/filmning för att konstatera eventuella fel och hjälpa dig med en åtgärdsplan.

Tv inspektion

Vi utför tv-inspektioner av avloppsledningar, dagvattenledningar m.m. Det är ett perfekt verktyg för att upptäcka läckage eller problematik i avloppsledningar. Genom en filmning upptäcker man ofta problemet direkt vilket är viktigt. Vi arbetar även med nyinstallationer som kan besiktigas för dokumentation

Torrsugning

Är du i behov av torrsugning så hjälper vi dig! Vi kan både suga och blåsa olika material i trånga och svåråtkomliga utrymmen, t.ex. spån, pellets, isolering, cement, makadam, bärlager med mera. Våra fordon arbetar effektivt, vilket inte minst är viktigt då det handlar om att undvika onödiga driftstopp

ADR transport

Vi är godkända och certifierade för ADR transporter – transport av farligt gods och avfall. Farligt gods är ett samlingsbegrepp på en rad olika ämnen som kan ha påverkan på människor eller miljö om de inte hanteras på rätt sätt. Samtliga av våra medarbetare har gått en ADR utbildning vilket är obligatoriskt och innebär att vi har kunskapen och medvetenheten om eventuella risker och hur man undviker dessa.

 Övriga tjänster

Tömning, underhåll samt besiktning av oljeavskiljare ska tillhandahållas av erfaren personal med rätt kunskap. Vi har utfört otaliga arbeten gällande inspektioner och arbeten med oljeskiljare. Genom att regelbundet tömma och kontrollera din oljeavskiljare kan du förhindra onödiga stopp redan innan problem uppstår. Tömningar, 1-årskontroller och 5-årsbesiktningar ska rapporteras in till Kretslopp och vatten och det kan vi självklart ta hand om åt dig. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Om du har läckage på avlopps eller dagvattenrör och behöver en kostnadseffektiv, snabb och hållbar metod så hjälper vi dig med hjälp av kortstrumpa från pipe doctor beroende på vilken typ av lagning du har behov av. Vid större läckage på grund av skada hjälper vi dig.

Vi utför omfattande brunnsrenoveringar beroende på behov och utgångsläge. Omvallning, gjutning, torrläggning och återställer brunnen till nyskick för många år av fortsatt bruk.

Ibland är olyckan framme och det finns ett behov av sanering över tid för att förhindra spridning och ytterligare påverkan av fukt och vatten. En katastrofpump är ett bra sätt att pumpa bort vatten under en längre period.

Kontakta oss och se vad vi kan göra för dig

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

Telefon:


031-40 99 91