Besiktning Oljeavskiljare

Behöver du hjälp med besiktning av oljeavskiljare?

Visste du att olja och lösningsmedel klassas som farligt avfall och inte får släppas ut i utgående vatten? I värsta fall hamnar oljan i våra vattendrag och försämrar reningsprocessen i våra reningsverk. Därför behöver du som har en bilverkstad, biltvätt, bensinstation, parkeringshus och liknande en oljeavskiljare. Och då också besiktning av oljeavskiljare.

Vi är Hällesåker Slamsugning – vi strävar efter att vara din helhetsentreprenör gällande avloppsteknik och närliggande tjänster. Våra verksamhetsområden är normalt inom Mölndal, Göteborg, Kungsbacka, Härryda och Kungälv – men vi hjälper såklart även gärna till utanför dessa gränser.

Vi utför både kontroller var sjätte månad och den grundliga kontrollen var femte år enligt SS-EN 858 standard.

Regelbunden skötsel

Normalt ligger ansvaret av skötseln på den verksamhet som använder oljeavskiljaren, eller på fastighetsägaren. Kontroll måste göras regelbundet varje år och en besiktning vart femte år. Vi på Hällesåker Slamsugning utför kontroll och besiktning av oljeavskiljare. För att säkerställa att er oljeavskiljare fungerar så behöver den kontrolleras och underhållas regelbundet.

Serviceavtal

Hos oss kan du ingå ett serviceavtal som innebär att vi ringer och bokar tid när det är dags för nästa kontroll eller besiktning. På så sätt försäkrar du dig om att det inte blir bortglömt och att allt sker på rätt sätt. Efter utförd besiktning av oljeavskiljaren utfärdar vi en kontrollrapport och att det skett enligt SS-EN-858 standard. I rapporten kommer eventuella avvikelser att framgå och vad som behöver åtgärdas

6-månderskontrollen kan göras av verksamhetsutövaren men minst en gång om året ska den utföras av person som genomgått godkänd utbildning

6 månaderskontroll

Kontroll utförs i samband med tömning och underhåll av oljeavskiljaren. Kollen utförs av sakkunnig personal och innehåller följande punkter:
– Larmkontroll
– Rengöring av filter
– Kontroll av nivåerna i oljeavskiljaren (slam, vatten och olja)
– Kontroll på automatisk avstängning

5 årsbesiktning

Besiktning utförs vart femte år av auktoriserad personal och innehåller följande:
– Kontroll av automatisk avstängning
– Systemets täthet
– Funktion på de olika installationerna
– Kontroll av skicket på de olika inbyggda delarna
– Kontroll på inre beläggningar
– Inre skick på hållfasthet (samt yttre skick om den är exponerad)

  • Slamsugning
  • Avloppsspolning
  • Högtrycksspolning
  • Torrsugning
  • Rörinspektion
  • Relining

Besiktning Oljeavskiljare

Kontakta oss

Varför behöver jag en inspektion av oljeavskiljaren?

En inspektion av oljeavskiljare är viktig eftersom den kan hjälpa dig att undvika kostsamma reparationer eller byte av ditt system. Regelbundna kontroller kan identifiera problem som kanske inte är synliga för blotta ögat. Om du därför upptäcker problem i ett tidigt skede kan du spara tid och pengar i det långa loppet.

Tömning av oljeavskiljare

Slam och olja som avskiljs samlas i en tank som behöver tömmas vid behov. Oftast rekommenderas toppsugning när skiktet är 5 cm tjockt och slamsugning när skiktet är 15 cm tjockt. Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren ansvarar för att oljeavskiljare töms och kontrolleras regelbundet och att den inte släpper ut olja.

Förutom tömning av oljeavskiljare ska du också låta göra en 5 årsbesiktning vilket är standard enligt SS-EN 858. Syftet med en kontroll var femte år är att se till att oljeavskiljaren är tät och fungerar som den skall genom att rena spillvattnet. Alla kontroller skall göras genom ett auktoriserat företag, vilket Hällesåker Slamsugning är. Anlitar du oss kan du vara säker på att kontroll och besiktning sker enligt den gällande standarden SS-EN 858 samt möter de krav som kommunen och miljöförvaltningen ställer.

Vi hjälper dig med din besiktning av oljeavskiljare

Med lång erfarenhet i branschen är vi redo att hjälpa dig. Hällesåker Slamsugning startade 1982 av Jonas Andersson och bedrivs fortfarande i samma regi – med en rad härliga medarbetare. Vi arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan och att skydda miljön. Detta genomsyrar hela vår verksamhet och våra arbetssätt uppfyller den miljölagstiftning och andra intressenters krav som vår bransch berörs av.

Kontakta oss